Hình ảnh lắp đặt Hệ thống rửa xe máy tự động

Hình ảnh lắp đặt, chuyển giao và vận hành hệ thống rửa xe máy tự động tại nhiều địa điểm khác nhau tại Việt Nam.